Šperos.lt > Etika > Etikos kursiniai darbai
Etikos kursiniai darbai

(23 darbai)

Aristotelio etika (2)Įvadas. Apie gėrį. Apie laimę. Vidurio sąvoka. Veiksmo filosofija. (Akrasia) Valios silpnumas. Voliuntaristiniai ir nevoliuntaristiniai veiksmai. Apie dorybę. "Didingos sielos žmogus". Apie teisingumą. Apie draugystę. Apie malonumą. Išvados. Skaityti daugiau
Dalykinio bendravimo etikaĮvadas. Bendravimas. Pagrindinės sąvokos. Bendravimas ir jo samprata. Bendravimas ir jo doroviniai žmonių tipai. Bendravimo vystymasis. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Verbalinis bendravimas ir jo stiliai. Neverbalinis bendravimas. Etika. Etikos samprata. Etikos uždavinys ir metodas. Dalykinio bendravimo etikos praktinės situacijos. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Etika reklamoje Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių pavyzdžiuEtikos reklamoje samprata. Etikos reklamoje vertinimo aspektai. Klaidinanti reklama. Manipuliuojanti ir prievartinė reklama. Lyginamoji reklama. Reklamos reguliavimo formos Europos sąjungos ir Lietuvos atžvilgiu. Moralinė atsakomybė už reklamą. Mobiliojo ryšio operatorių reklamų etiškumo analizė reklaminių kampanijų "Faktas juodu ant balto" ir "Šeima" pavyzdžiu. "Omnitel" reklaminės kampanijos "Faktas juodu ant balto" aprašas. Reklaminės kampanijos "Faktas juodu ant balto" analizė remiantis profesionalų išvadomis. Reklaminės kampanijos "Faktas juodu ant balto" analizė remiantis apklausos duomenimis. "Bitės GSM" reklaminės kampanijos "Šeima" analizė. Skaityti daugiau
Etikos teorijosĮvadas. Etikos teorijos. Deontologija. Teleologija. Utilitarizmas. J. Millo etikos teiginiai. Teisingumo teorija. Situacijos analizė. Situacijos analizė pagal deontologinę etikos teoriją. Situacijos analizė pagal teleologinę etikos teoriją. Situacijos analizė pagal utilitaristinę etikos teoriją. Situacijos analizė pagal teisingumo teoriją. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės etikos kodeksas: "Trustworthy"Įvadas. Įmonės "Trustworthy" etikos kodeksas. Įvadinis žodis. Santykiai su vadovybe. Darbuotojai. Dalyvavimas. Interesų konfliktai. Politikos ir procedūros. Veikos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dokumentavimas. Dovanos, kyšiai. Santykiai su klientais. Santykiai su kreditoriais ir tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene, kaimynais. Viešieji santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Kaltės problema etikojeĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti kaltės problemą etikoje. Kaltės esmė. Kaltė antikoje. Kaltė krikščioniškuoju požiūriu. Kaltės rūšys pagal Karlą Jaspersą (Karl Theodor Jaspers). Moralinė kaltė. Metafizinė kaltė. Politinė kaltė. Kriminalinė kaltė. Kaltė pagal Albertą Camus (Alberas Kamiu). Atsakomybė. Kaltės problema. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Klonavimas (6)Įžanga. Klonavimo samprata. Bažnyčios požiūris į žmogaus klonavimą. Žmogaus klonavimas filosofiniu požiūriu. Žmogaus klonavimo reglamentavimas. Medicininių tyrimų reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Kūrybinė laisvė ir menininko atsakomybėPratarmė. Moralinės meno funkcijos problema estetikoje. Menininkas ir visuomenė (sociologinė meno koncepcija; "gyvenimo filosofija"; meno dehumanizavimo teorija) Skaityti daugiau
Lyčių skirtumai administravimo etikoje: lyginant Lietuvos ir Amerikos organizacijasĮvadas. Darbo tikslas – palyginti Lietuvos ir Amerikos organizacijose vyraujančius lyčių skirtumus administravimo etikoje. Etiško elgesio komponentai. Asmeninės savybės. Organizacijos struktūra. Organizacijos kultūra. Visuomenės lūkesčiai. Teisės aktai. Išvados. Skaityti daugiau
Moralinių orientacijų kryžkelėjeMoralinių (etninių) orientacijų kryžkelėje. Metodologinė dalis. Literatūros analizė. Tyrimo problemos, objektai ir dalyko nustatymas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Sąvokų tikslinimas. Išankstinis tiriamo objekto aprašymas. Hipotezių formulavimas. Procedūrinė tyrimo dalis. Duomenų surinkimo metodas, atranka, tyrimas. Anketos sandara. Tyrimo duomenų analizė. Priedai (5 psl.) Skaityti daugiau
Pedagogo etikaPedagoginės moralės esmė. Ugdytojas ir jo darbas. Mokytojas ir mokyklos vadovas. Mokytojas ir visuomenė. Išvados. Skaityti daugiau
Policijos pareigūnų etikaĮvadas. Pareigūnų profesinė etika – bendrosios etikos dalis. Etikos teorijos. Etika ― praktinė filosofija. Profesinė etika. Policijos pareigūno profesinės etikos ypatumai. Policijos pareigūno elgesys tarnybos metu. Policijos pareigūnų tarpusavio santykiai. Policijos pareigūno elgesys ne tarnybos metu. Policijos etika Europoje. Išvados. Skaityti daugiau
Populiariųjų žurnalų vertybės moksleivių akimisĮvadas. Kas yra vertybės? Vertybių rūšys. Vertybių sistema. Vertybinės orientacijos. Idealai, tikslai, interesai ir įsitikinimai kaip vertybės. Šeimos ir mokyklos vaidmuo ugdant vertybes. Svarbiausios vertybės, kurias turėtume diegti jaunimui namuose ir mokykloje. Kokias vertybes skiepija moksleivių skaitomi žurnalai? Tyrimas. Moksleivių anketų atsakymų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Pramoginių renginių įtaka doroviniam jaunimo auklėjimuiĮvadas. Dorovinio auklėjimo tikslai, uždaviniai. Pramogų samprata ir jų reikšmė. Žaidimai. Masinis šokas. Masinė daina. Atrakcionai jaunimui. Pramoginiai renginiai ir jų poveikis doroviniam auklėjimui. Viktorinos. Moksleivių viktorinos rezultatai. Vakaronės. Jaunimo vakaronė Šauliuose. Diskotekos auklėjamoji reikšmė. Šokių vakarai. Poilsio vakarai. Šventės. Šventės laikas. Šventinė apeiga. Šventinė pramoga. Švenčių personažai. Užgavėnės. Tyrimai. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Reklamos moralumasĮvadas. Reklamos samprata. Moralinis reklamos įvertinimas. Tiesa ir reklama. Manipuliuojanti ir prievartinė reklama. Lyginamoji reklama. Reklamos reguliavimas. Alkoholio ir tabako reklamos ribojimas. Reklamos reguliavimo ypatumai užsienyje. Moralinė atsakomybė reklamoje. Bažnyčios požiūris į reklamos etiką. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė atsakomybė ir verslo etikaĮvadas. Teorinė dalis. Socialinė atsakomybė. Socialinė darbuotojų atsakomybė. Socialinė klientų, konkurentų ir tiekėjų atsakomybė. Verslo etika. Etiški sprendimai ir jų priėmimas įmonėse. Verslo etikos institucionalizavimas. Etikos kodeksai. Socialinė atsakomybė ir verslo etika Lietuvoje. Tiriamoji dalis. Etinė refleksija. Amžius ir etinės refleksijos lygis. Neetiški poelgiai darbovietėje ir jų vertinimas. Neetiškos elgsenos atvejų pateisinimas. Patikimumo pokyčiai versle. Etiško elgesio versle nauda. Verslininkystės etinis įvaizdis. Neetiškų poelgių reguliavimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė atsakomybė ir verslo etika LietuvojeSocialinė atsakomybė ir verslo etika. Kokia ji Lietuvoje? Įvadas. Įmonių socialinė atsakomybė. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) koncepcija. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) politikos liečiamos sferos. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) privalumai ir trūkumai. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) nauda ir kaštai skirtingoms suinteresuotųjų asmenų grupėms. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) skirtumai didelėse bei mažose ir vidutinėse įmonėse. Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) ataskaitos. Verslo etika. Verslo etikos koncepcija ir etiniai verslo aspektai. Verslo etikos struktūra. Verslininko etikos kodekso nuostatos. Verslo etikos privalumai ir trūkumai. Verslo etinio lygio kėlimo priemonės įmonėje. Įmonių socialinė atsakomybė ir verslo etika Lietuvoje. Tarptautinis kyšininkavimas (trumpa tyrimo analizė). Išvados. Skaityti daugiau
Tolerancija (6)Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tolerancijos sąvoka. Tolerantiškas žmogus. Tolerancija kaip bendravimo principas. Bendravimas šeimoje. Doroviniai šeimos bendravimo principai. Tolerancija. Pagrindinės netolerancijos apraiškos. Tolerantiška ar ne yra mūsų visuomenė? Mokinių tarpusavio santykiai. Molėtų gimnazijos moksleivio tolerancijos kodekso projektas. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Valstybės tarnautojų etikaĮvadas. Etikos samprata. Etikos objektas ir funkcijos. Etikos infrastruktūra. Etikos kodeksų paskirtis ir tikslai. Valstybės tarnybos etikos elementai. Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės. Pagrindiniai valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų veiklos etikos principai. Valstybės tarnautojų etikos problemos. Apgavystė. Piktnaudžiavimas. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi. Piktnaudžiavimas materialiniais ištekliais. Piktnaudžiavimas žmogiškaisiais ištekliais. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu. Piktnaudžiavimas interneto tinklu. Interesų konfliktas. Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje. Korupcija. Individuali korupcija. Sisteminė korupcija. Korupcijos rūšys. Etikos problemų analizė. Etiškas sprendimų priėmimas. Etikos svarba valstybės tarnyboje. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės tarnautojų etikos problemosĮvadas. Korupcija. Korupcijos sąvokos samprata. Dovanos ir kyšiai. Individuali korupcija. Sisteminė korupcija. Korupcijos rūšys. Korupcijos prevencija. Piktnaudžiavimas. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi. Piktnaudžiavimas materialiniais ištekliais. Piktnaudžiavimas žmogiškaisiais ištekliais. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu. Piktnaudžiavimas interneto tinklu. Apgavystė. Apgavystės samprata, formos. Skundimas – kovos prieš apgavystę priemonė. Interesų konfliktas. Sąvoka. Situacija: interesų konfliktas. Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje. Viešųjų ir privačių interesų konfliktų pavyzdžiai. Lietuvos Respublikos (LR) viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo problemos. Reakcija į etikos nusižengimus. Etikos problemų sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau