Šperos.lt > Etika > Etikos šperos
Etikos šperos

(16 darbai)

Antikinės ir viduramžių etikos istorijaEtikos apibrėžimas ir objektas. Ką reiškia žodis etika? Moralės ir dorovės sąvokos, bei jų samprata. Meditacijos apibrėžimas ir samprata. Trys etikos lygiai: empirinė, teorinė ir normatyvinė etika. Etiniai vaizdiniai senovės Graikijoje. Etika-dorinis raitelių luomų idealas. Moralinis gėris Homero kūryboje. Etinės vertybės Hesiodo kūryboje. Septynių Graikijos išminčių moralinės sentencijos. Dorovinis aspektas Anaksimandro ir Heraklito mokymosi. Pitagoras ir pitagoriečiai etikos istorijoje. Protagoras ir sofistų požiūris į žmogų. Dvi sofistų etinės problemos. Sofistai apie doros mokymą. Santykis tarp gamtos dėsnių ir kultūros nuostatų sofistų mokyme. Sofistų nuopelnai etikai. Teisingumas ir draugystė. Demokrito etinės tendencijos. Sokratas apie žmogaus moralinę būtį. Sokrato etinis mokymas. Sokratas. Moralės principai Sokrato gyvenime. Sokratikų mokyklos (kireniečiai, kinikai)ir jų etinės pažiūros. Sokrato ir Platono etinių pažiūrų palyginimas. Plotono idealizmo etiniai aspektai. Idėjų pasaulis ir gėrio samprata. Protingoji siela. Važnyčiotojo įvaizdis. Žmogaus ir gėrio jungtis. Individualioji ir socialinė etika. Tobulėjimas ir pareiga. Aristotelio etika. Etikos objektas ir uždaviniai. Aukščiausiasis gėris. Dorovinis gėris. Tomo Akviniečio dorybių teorija. Skaityti daugiau
Bioetika (4)Bioetikos samprata. Bioetikos mokslo raida. Struktūrinės dalys ir jų apibūdinimas. Bioetikos ir kitų mokslų ryšys. Žmogus IR Žmogiškieji veiksniai. Dualistinė antropologija. Žmogus - siela ir kūnas. Kūnas - asmens gėris ir gėris asmeniui. Žmogaus gyvybės vertė. Gyvybės kokybė ir gyvenimo kokybė. Žmogiškieji veiksmai ir žmogaus veiksmai. Tiesioginiai ir netiesioginiai veiksmai. Veiksmo intensija. Veiksmo vertinimas iš veikiančio žmogaus pozicijos. Deontologinis metodas. Personalistinis metodas. Žmogaus asmens lytiškumas ir gyvybės atsiradimas. Separatistinis lytiškumo suvokimas. Integralistinis žmogaus lytiškumo suvokimas. Žmogaus gyvybės atsiradimo teorijos. Įrodymai, jog žmogus – asmuo nuo prasidėjimo momento. Prigimtinis moralinis įstatymas. Prigimtinė teisė. Vaisingumas. Šeimos planavimo metodai. Natūralus šeimos planavimas. Moters lytinė sistema. Kontracepcija. Kontracepcijos metodai. Abortas. Lyties keitimo operacijos. Eutanazija. Skaityti daugiau
EtikaMoralės principas ir laisva valia, Kanto kategorinis imperatyvas, Sąžinė – vidinis individo moralumo mastelis, Sąžinės empiriškumas ir transcendentalumas, Dorovės norma, jos ypatumai, Dorovės normų būtinumas, Moralės normų pagrindimas autoritetu ir jo ypatumai, Moralės normų pagrindimas diskursu ir jo ypatumai, Dorybė, Klasikinė dorybės sąvoka ir jos aiškinimas, Pagrindinės dorybės Platono teorijoje, Pagrindinės dorybės Aristotelio teorijoje, Dorybės T. Akviniečio teorijoje, Mac Intere’o dorybių etika, Tolerancijos supratimas, Termino kilmė ir reikšmė, Tolerancija kaip moralės principas, Tolerancijos sritys, Tolerancijos ribos, Netolerancija ir jos apraiškos. Skaityti daugiau
Etika (12)Budizmas. Kas yra Buda? Budos mokymai. Keturios didingos taisyklės. Budizmo atšakos: hinajana ir mahajana. Budizmo mokyklos. Budizmo tradicijos. Karma joga. Sokrato gyvenimo kelias. Sokrato asmenybės bruožai. Sokrato filosofijos metmenys. Sokrato teismas ir jo etinė reikšmė. Pagrindinės Sokrato etikos idėjos ir sąvokos. Dorybės sąvokos turinys ir etinė prasmė. Ar dorybės išmokstamos? Sofistai. Sokratas. Hedonizmas. Skaityti daugiau
Etika (13)Kas yra etika? Etikos ir filosofijos santykis. Etikos ir moralės santykis. Kasdienis moralinių dalykų supratimas. Moralinių principų perėmimas socializacijos procese. Moralė ir politika bei teisė. Moralė ir teisė. Etikos, kaip disciplinos susiformavimas. Graikiškos etikos bruožai. Proto valios ir afektų proporcijos. Dorybės sąvoka. Sokrato metodas, bei tikslai. Diogeno alternatyva. Sofistų etinės pažiūros. Empiristinė etika. Epikūro etikos bruožai. Hedonizmas. Utilitaristinė hedonizmo kritika. Moralė ir religija. Sąsajos ir kontraversijos. Krikščioniškas ir budistinis požiūriai. Kanto (Imanuelio) moralės filosofija (deontologinė etika). Šiuolaikinės etinės temos. Šiuolaikinės etinės temos. Mirties bausmė. Ekologinė etika. Skaityti daugiau
Etika (6)Išankstinis moralinių dalykų supratimas. Moralinis vertinimas. Moralės esmė. Moralės ir dvasingumo santykis. Moralės supratimas. Pagrindinės moralės kilmės teorijos. Religinė moralės kilmės teorija. Natūralistinė moralės kilmės teorija. Socialinė moralės kilmės teorija. Moralinio elgesio pagrindai. Moralės principai. Moralės normos. Moralės papročiai. Moralės struktūra. Moralės sąmonė. Moralės funkcijos. Empirizmo metodologinės nuostatos. Jo požiūris į praktiką. Hedonizmo ir utilitarizmo etika. Dovydo Jumo nehedonistinės etikos teorija. Utilitarizmo etika. Kanto etika. Kanto požiūris į asmenį. Kanto tikslų samprata. Gėris ir blogis Kanto požiūriu. Laisvės supratimas. Dviguba laisvės motyvacija. Ką apie Kanto etiką mano kritikai? Sąžinė. Sąžinės samprata ir jos lygiai. Sąžinė ir prigimtinis įstatymas. Norma ir dorovė. Dorovės normų būtinumas. Santykis tarp sąžinės individo ir etoso. Normų pagrindimas. Normos pagrindimas autoritetu. Normos pagrindimas diskursu. Platono dorybių teorija. Aristotelio dorybių teorija. Tomo Akviniečio dorybių teorija. Makvintero etika. Induizmo ir budizmo etika. Joga - praktinis kelias į nirvaną. Karma jogos etikos pagrindinės nuostatos. Sokrato etika. Sokrato asmenybė, jo dorovinė ir pilietinė pozicija. Kanto etika. Kanto gėrio samprata. Kanto etikos ir religijos santykis. Skaityti daugiau
Kritikos etikaKą reiškia kritika? Kritikos socialinis vaidmuo. Kritikos funkcijos. Savanaudiškos kritikos aspektai. Kritika suvesti sąskaitoms. Kritika išsaugoti prestižui. Kritika kaip darbo stilius. Ordinarinė (atatinė) kritika. Parodomoji kritika. Kontrkritika. Kritika už sąžiningumą. Ką reiškia konstruktyvi kritika. "Aš" kritikoje. Neskubėti kritikuoti. Ką reiškia objektyvi kritika. Kritikos analitiškumas. Asmeniškumo mastas. Galimybė pasiteisinti. Bausmės dydis. Dalykiška kritika. Kritikos objektas. Kritikos tonai. Kritinės pastabos forma. Klaidų priminimas. Juoko vieta kritikoje. Kritika ir iniciatyva. Vadovo kaltė. Skaityti daugiau
Moralės struktūra ir funkcijosIšankstinis moralinių dalykų supratimas. Religinė moralės kilmės teorija. Socialinė moralės kilmės teorija. Gamtamokslinė moralės kilmės teorija. Moralės struktūra. Utilitarizmo etikos pagrindiniai principai. Hedonizmo pagrindinės nuostatos. Moralės funkcijos. Platono dorybių teorija. Makintero dorybių teorija. Tomo Akviniečio dorybių teorija. Aristotelio dorybių teorija. Skaityti daugiau
Profesinė etika (5)Bendrovės etika ir sprendimų priėmimas. Tarnybinio demaskavimo tema (skundai). Skundimas yra moraliai leistinas. Etinių problemų kilimo priežastys. Verslo etiniai aspektai. Profesinės etikos samprata. Organizacijų kultūra ir etika. Verslo moralinė atsakomybė. Socialinė verslo organizacijos atsakomybė. Makroetikos problema. Santykiai tarp bendrovių. Santykiai tarp bendrovių ir valstybės. Bendrovių santykiai su vartotojais. Santykiai tarp bendrovės ir investuotojų. Bendrovės ir vietos bendruomenės. Bendrovės ir aplinkos apsauga. Bendrovės ir socialinės mažumos. Etiketas organizacijoje. Verslo etikos ir administracinės veiklos santykis. Verslininko santykis su etikos kodeksu. Etinių kodeksų universalizavimo galimybės ir kryptys. Teisingumo etika. Mikroetikos problema. Vadybininkų vaidmuo organizacijoje. Verslo etika ir vadybininkų priimami sprendimai. Valdžia ir pavaldumas. Tarnybinio demaskavimo (skundimo) problema. Skundimas yra moraliai leistinas. Skundimas kaip moraliai įpareigojantis. Naudingų ryšių etika. Skaityti daugiau
Socialinė etikaEtninių problemų klasifikacija. Organizacijoje yra skiriami šie konfliktai. Konfliktų priežastys. Asmenys atsidūrę konfliktinėje situacijoje turi šias galimybes. Organizacijoje kylantys konfliktai dažniausiai sprendžiami struktūriniais metodais. Vadybinės etikos, vadybinio darbo kultūros pagrindiniai reikalavimai. Pagrindiniai socialinio darbo etikos principai ir vertybės. Pagrindiniai socialinio darbo etikos principų ir vertybių apibūdinimai. Socialinė etika. Subsidiarumas. Solidarumas. Teisingumo rūšys. socialinis teisingumas. Valstybinės pareigos gyventojų atžvilgiu ir atvirkščiai. Socialinė parama. Skaityti daugiau
Verslo etika (10)Verslo etika kaip mokslinė disciplina. Argumentai "už" ir "prieš" verslo etiką. Veiksniai, skatinantys domėjimąsi verslo etika. Utilitarizmo teorija. Sprendimo etiškumas utilitarizmo požiūriu. Etinė problema versle, kilimo priežastys ir analizės. Etinių problemų klasifikavimas. Etinės problemos kylančios dėl firmos domėjimosi privačiu darbuotojų gyvenimu. Organizacijoje dirbančių moterų problemos. "Stiklinių lubų" problemos. Seksualinis priekabiavimas. L. Kohlbergo individo moralinio vystymosi teorija. Pagrindinės verslininko veiklos etinės nuostatos. Verslo socialinė atsakomybė, argumentai "už" ir "prieš". Argumentai "už" socialinę atsakomybę. M. Velazqueso etinių sprendimų priėmimo modelis (7 žingsniai). Skaityti daugiau
Verslo etika (2)Bendravimo proceso kliūtys ir efektyvumo didinimas. Paminėkite vertikalios (hierarchinės) komunikacijos trikdžius. Kokie svarbiausi horizontalios komunikacijos trukdymai? Apibūdinkite asmeninio bendravimo trikdžius. Kokios būdingiausios socialinio suvokimo klaidos? Apibūdinkite priemones siunčiamos informacijos efektyvumui didinti. Kokie veiksniai lemia klausymo efektyvumą ir koks gero klausymosi modelis? Kokie verslininko bruožai gali padėti išvengti socialinio suvokimo klaidų? Paminėkite konfliktų etapus ir pakomentuokite konfliktų grupes. Kokie konflikto sprendimo algoritmo veiksniai? Apibūdinkite konflikto sprendimo būdus. Kokie bendravimo grįžtamojo ryšio teigiami ir neigiami aspektai? Kas lemia konstruktyvią kritiką? Kada skundimas yra moraliai leistinas? Tarptautinio bendravimo protokolo aspektai. Apibūdinkite tarptautinio protokolo sąvoką. Kokie rangai sudaro diplomatijos personalą? Kokie diplomatų imunitetai bei privilegijos? Kokie labiausiai paplitę tarptautinės korespondencijos dokumentai? Kokie naudojami tarptautiniai vizitai? Paminėkite svarbiausius priėmimus. Kokie pasirengimo svečių priėmimui 10 darbų? Apibūdinkite priėmimų aprangos rūšis. Kuo skiriasi užstalės tostas nuo kalbos? Kokie simboliai (prancūzų kalbos žodžių pirmosios raidės) naudojami įrašams vizitinėse kortelėse ir kokia jų prasmė? Kuo skiriasi viengubos ir stogo formos stalo kortelės ir kur jos dedamos ant vaišių stalo? Labiausiai paplitusios elgesio ir etiketo taisyklės. Paminėkite pagrindinius etiketo reikalavimus bendravime. Kokie svarbiausi reikalavimai vyrų aprangai? Kokie batai ir jų spalva taikytina prie frako, smokingo bei kostiumo? Kuo skiriasi frakas nuo vizitinės eilutės? Kokios yra smokingo rūšys? Kokie etiketo reikalavimai stovint ir sėdint? Kokie pristatymo ir prisistatymo ypatumai? Kokie vynai ir kokios temperatūros naudojami prie mėsos ir žuvies patiekalų? Kokie dovanų dovanojimo apribojimai? Trys gero klausymosi savybės. Apie kvietimus. Kaip išvengti socialinio suvokimo klaidų? Kas yra diplomatinės privilegijos? Skaityti daugiau
Verslo etika (25)Verslo etikos samprata. Moralė ir etika. Verslo etikos samprata. Etinių problemų versle atsiradimų priežastys. Etikos teorijos verslo kontekste. Etikos teorijos. Individų moralinis išsivystymas. Verslo organizacijų socialinė atsakomybė. Verslo socialinės atsakomybės koncepcija. Socialinės atsakomybės dimensija. Organizacijos moralinis klimatas. Etiniai nusižengimai verslo aplinkoje. Reklamos etiniai aspektai. Tarptautinio verslo etika. Skaityti daugiau
Verslo etika (30)Etikos mokslo objektas. Verslo etikos raida. Etika ir moralė. Moralės funkcijos. Etikos teorijos. Etinių problemų klasifikacija. Interesų konfliktas. Etinių sprendimų priėmimas. Moralinė ir socialinė atsakomybė. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Kodėl elgtis etiškai naudinga įmonei? Marketingo sritys, kuriose yra didžiausia pagunda veikti amoraliai. Verslo etika ir reklama. Verslo etika ir kultūra. Profesinė etika ir etiketas. Darbas su klientais firmoje. Kritikos etika. Pagyrimo etika. Etiško bendravimo svarba. Tarptautinis verslo protokolas. Pristatymo ir prisistatymo etiketas. Vizitinės kortelės ir jų naudojimo etiketas. Telefoninių pokalbių etiketas. Neverbalinis elgesys derybose. Vadovo ir pavaldinio bendravimas. Etiniai kriterijai verslininkystėje. Skaityti daugiau
Verslo etika (32)Etika. Religija ir verslas. Teologinė etika. Deontologinė etika. Reliatyvizmas. Teisingumo teorija. Integralinė socialinių kontraktų koncepcija. Individo moralinis išsivystymas. Stadijos. Verslo socialinė atsakomybė. Etiniai nusižengimai versle. Reklama. Organizacijos moralinis klimatas. Organizacijos etikos kodeksas. Tarptautinio verslo etika. Multinacionalinių korporacijų veikla. Diskriminacija. Etinės problemos. Kainos tarptautinėje verslo aplinkoje. Kultūra ir verslo etika. Skaityti daugiau
Verslo etika (38)Etikos, verslo etikos ir jų studijų reikšmė. Verslo etikos samprata. Moralės funkcijos. Etikos teorijos. Yra įvairios teorijos teigiančios veikimo teisingumą. Kantas. Moralinis Kanto imperatyvas. Akceptavimas. Antinomija. A posteiori. A priori. Destruktyvus. Dilema. Dualizmas. Ekstrapoliacija. Fatalizmas. Precedentas. Postulatas. Asmens veikimą lemiantys veiksniai: brandumas ir normos. L. Kohlberg. Etinės raidos teorija. Brandumo ir normų laikymosi santykis atliekant pareigas. 4 atvejai. Brandumo ir normų laikymosi santykis atliekant pareigas. Turtinio skirtumo etinis įvertinimas. Ruso. Dialektika. Materializmas. Istorinis materializmas. Ataskaitos taškas. Visuomeninės etinės plėtros etiniai aspektai. Etikos kodeksas. Etikos kodekse funkcijos. Svarbiausios etikos kodekso dalys. Struktūra pagal temas. Verslo situacija (etiniai reikalavimai vadybininkui). Nesuinteresuotojai. Reikalavimai vadovui. Vadovo santykiai su darbuotojais. Gero vadovavimo požymiai. Skundas pateisinamas. Verslo etiketas. Bendrieji etikos reikalavimai verslininkui. Organizacijos tipų etinis vertinimas. 4 organizacijų tipai. Renginių etiketas. Kortelių rūšys ir variantai. Vizitinių kortelių įteikimas. Pobūviai, renginiai. Dieniniai pobūviai. Vakariniai pobūviai. Skaityti daugiau