Šperos.lt > Etika > Etikos konspektai
Etikos konspektai

(40 darbai)

Bibliotekininko profesinė etika (2)Terminai: etika, etiketas; jų kilmė. Konsekventinės ir deontologinės teorijų esmė. Profesinės etikos objektas. Profesinės etikos kodeksai: raida, esmė. Darbo etikos ir profesinės doros problemos. Valdymo etika: bendravimo kultūra, profesinis taktas, profesinis autoritetas, profesinė sąžinė. Profesinė etika ir konfliktinių situacijų valdymas. Bibliotekininko profesinė etika. Bibliotekininko etikos kodeksas, jo etinės pareigos turinys. Bibliotekininkų etikos raiškos sritys ir dilemos. Nepasitenkinimo profesine veikla raiškos būdai ir jų kultūra. Bibliotekininkų profesinės etikos trukdžiai. Bibliotekos įvaizdis. Profesijos atstovo įtaka bibliotekos įvaizdžio formavimui. Skaityti daugiau
Bioetika (2)Asmuo ir lytiškumas. Abortai. Dirbtinis apvaisinimas. Klonavimas. Donorystė. Rekonstrukcinė ir kosmetinė chirurgija. Lyties pakeitimas. Transseksualizmas. Hermafroditizmas. Eksperimentai su žmonėmis. Eksperimentai. Vaikų dalyvavimas eksperimentuose (bei neįgaliųjų). Vaikų dalyvavimas eksperimentuose (bei neįgaliųjų). Kontracepcija ir natūralus šeimos planavimas. Klausimai, susiję su žmogaus mirtimi. Eutanazija. Skaityti daugiau
Bioetika (3)Principai. Autonomija. Laisvas ir informuotas sutikimas. Geradarystės principas. Paternalizmas. Laisvas ir informuotas sutikimas. Alternatyvų pristatymas. Numanomas paciento sutikimas. Nepajėgus duoti sutikimą pacientas. Į procesą orientuotas kompetencijos standartas. LIS srityje atlikti empiriniai tyrimai. Privatumo principas. Konfidencialumas. "Konfidencialumo", "paslapties", "profesinės paslapties" sąvokų skirtumai. Konfidencialumo laikymosi reikšmė. Konfidencialios informacijos pateikimas trečiajai šaliai. Veiksmo vertinimo kriterijai. Intuicinė teorija. Moralinis pozityvizmas. Hedonistinė teorija. Proporcionalizmas. Proporcionalizmo sėkmę lemia. Objektas. Tikslas. Tikslas ir padariniai. Aplinkybės. Dvigubos pasekmės principas. Etiniai kriterijai informuojant trečiąją šalį. Skaityti daugiau
Bioetikos įvadasKūnas ir siela. Kodėl nelogiška reinkarnacija. Keli krikščioniški aspektai. Žmogiškasis lytiškumas. Žmonių lytiniai santykiai etiškumo aspektu yra. Apvaisinsimas ir vaisingumas. Santuoka Santuokinis aktas. Visiškas savęs dovanojimas galimas. Taigi lytinių galių išreiškimas santuokoje ne visuomet yra moralus, tam būtinos sąlygos. Kaip atskirti kas yra gera. Moralinio vertinimo principai. Abortas ir bendradarbiavimas blogyje. Abortas išprievartavimo atveju. Kontracepcija. Prievartinė sterilizacija. Tarp kontracepcijos ir aborto. Abortai. Kaip daromi abortai. Abortų komplikacijos. Poabortinio sindromo nugalėjimui. Vaisingumas ir nevaisingumas. Lyties pakeitimo operacija ir hermafroditai. Natūralusis šeimos planavimo metodas (NŠP). Natūraliojo šeimos planavimo metodo privalumai. Ar NŠP yra natūralioji kontracepcija. Skaityti daugiau
Etika (10)Įvadas. Etikos mokslo objektas, problematika. Moralės kilmės problema. Racionalistinės etinės teorijos. I. Kanto etika. Racionalistinė stoikų etika. Empiristinės teorijos. Gėrio ir naudos ryšys utilitarizmo etikoje. Reliatyvistinė nuostata. Moralinės revoliucijos idėja (Friedrich Nietzsche). Moralės struktūra. Moralinė sąmonė. Valios ir intelekto poveikis moraliniam veiksmui. Intelekto ir valios dermės problema. Gera ir bloga valia. Tomas Akvinietis. Sąžinės samprata: kilmė ir funkcijos. Dorybės samprata. Vertybė ir idealas. Žmogaus subjektyvumo doroviniai atributai – pagarba kitam, tolerancija, atsakomybė, teisingumas, pagarbos visokiai gyvybei principas (Albertas Schweizeris). Totalinės atsakomybės tema. Emanuelis Levinas. J. Rawls teisingumo teorija. Skaityti daugiau
Etika (14)Įvadas. Etikos mokslo objektas, sąvokos, problematika. Moralės kilmės problema. Racionalistinės etinės teorijos. Imanuelio Kanto etika. Racionalistinė stoikų etika. Empiristinės teorijos (Epikūro etika). Utilitaristinė etika (Jeremy Benthamas, Johnas Stuartas Millis). Reliatyvistinė etinė nuostata. Moralinės revoliucijos idėja (Friedrichas Nietzsche). Valios ir intelekto poveikis moraliniam veiksmui. Valia – vidinės kančios priežastis (Arthuras Schopenhaueris). Sąžinės samprata: kilmė ir funkcijos. Tomo Akviniečio (viduramžių filosofo) sąžinės samprata. I. Kanto sąžinės samprata. Dorybės samprata. Klasikinės kardinaliosios dorybės - krikščioniškosios dorybės. Vertybė ir idealas. Fenomenologinė vertybių etika. Žmogaus subjektyvumo doroviniai atributai – pagarba kitam, tolerancija, atsakomybė, teisingumas. Pagarbos visokiai gyvybei principas (Albertas Schweizeris). Totalinės atsakomybės tema (Emanuelis Levinas ). J. Rawls‘o teisingumo teorija. Skaityti daugiau
Etika (15)Sokratas. Sokrato metodas. Sokrato mirtis. IV amžius pr. Kr. – Kinikai. Šiuolaikinis cinikas. Diogenas. Sofistai. Sofistų metodai. Retorika. Platonas. Idealizmas. Siela. Platono idėjos. Uolos mitas. Sielos struktūra. Platono valstybė. Platono valstybės bruožai. Prustas. III – I amžius Pr. Kr. – Helenizmas. Hedonizmas. Epikūras. Fizinis malonumas. Sporto filosofija ir etika. Seksizmas. Atletas. Determinizmas. Loginiai ribotumai. Apatija. Etinės temos susiję su gyvūnais. Vegetarizmas. Tradicinis požiūris. Religija ir moralė. Budistinė etika. Egzistencinė etika. Skaityti daugiau
Etika (2)Etikos mokslo objektas, problematika. Etikos mokslo rūšys, tyrimo metodai, jos santykis su socialiniais mokslais. Moralės kilmės problema (Racionalistinė (objektyvistinė pozicija(moralė- kosmo tvarkos refleksijos paseka{stoikai}, kategorinis imperatyvas{I. Kantas}); Empiristinė pozicija(gėris, malonumas, praktinė nauda {Epikūras, utilitaristai}); Reliatyvistinė pozicija (istorinė sąvokų gera/prasta prasmių modifikacija į moralinį gėrį ir blogį {F. Nietzsche}. Moralės struktūra, moralinė sąmonė (valios ir intelekto vaidmuo. Vidinės laisvės ir determinacijos problema; Sąžinės samprata: kilmė ir funkcijos; Dorybė: kilmė, rūšys, paskirtis). Vertybė ir idealas. Žmogaus subjektyvumo doroviniai atributai. Skaityti daugiau
Etika (7)Etikos mokslo objektas, rūšys. Filosofinė etika. Struktūra. Esminės sąvokos. Moralės kilmės sistema. Teorijų tipai. Moralinio veiksmo vertinimas. Moralinė sąmonė. Valia ir intelektas. Sąžinės veikimo principai, funkcijos. Sąžinės klaidos. Dorybė: kilmė, rūšys, paskirtis. Aristotelis. Vertybės samprata. Vertybės kilmė. Skaityti daugiau
Etika (9)Platonas: sielos struktūra ir dorybių sistema. Aristotelis: dorybių teorija ir žmogaus gyvenimo prasmės samprata. Atarakcija. Stoikų etika. Apatija. Skurdas. Vienatvė. Kančia. Mirtis. Krikščioniška etika. Krikščioniškos dorybės. David Hume. Utilitarizmas. Imanuelis Kantas. Nyčė. Skaityti daugiau
Etikos istorijaFilosofinės etikos istorijos prielaidos. Ikifilosofinė gėrio raida. Sofistai ir Sokratas. Platono gėrio idėja. Aristotelio etika. Krikščioniškos moralės prigimtis. Sandora su Dievu, kaip moralės pagrindas. Senojo Testamento etiniai ribotumai. Moralės reikalavimai meilės įstatyme. Moralinio įstatymo samprata. Amžinasis, prigimtinis ir žmogaus įstatymai. Prigimtinis įstatymas, kaip amžinųjų Dievo potvarkių atspindys. Žmogiškojo įstatymo samprata ir būtinumas. Sąžinės sampratos raida. Sąžinės kilmės samprata ir jos raida. Įpareigojanti sąžinės galia. Tomas Akvinietis ir Kantas. Sąžinės autonomija. Dorybių teorija. Dorovės normos ir dorybės prigimtis. Klasikinė dorybės sąvoka. Dorybių sistemos. Pagrindiniai dorybės reikalavimai. Alasdair MacIntyre dorybių etika. Žmogaus veikla dorovės požiūriu. Žmogiškųjų veiksmų samprata. Intelekto ir valios santykis žmogaus veiksmuose. Moralinė išorinio veiksmo vertė. Nuodėmės prigimtis. Moraliai blogas veiksmas. Šiuolaikinės dorovės filosofija. Egzistencializmo etika: Sorenas Kierkegaardas, Karlas Jaspersas. Diskurso ir komunikacijos etika: Jurgenas Habermasas, Karlas-Otto Apelis. Dialogo ir atsakomybės etika: Emanuelis Levinas, Martinas Buberis. Skaityti daugiau
Etikos kodeksaiEtikos kodeksų tikslai ir rūšys. Etikos kodekso misija. Etikos kodeksų nauda. Organizacijos etikos kodekso struktūra. Skaityti daugiau
Etikos kodeksai (2)Etikos kodekso sąvoka ir tikslai. Pirmaeiliai kodeksų tikslai. Antraeiliai kodeksų tikslai. Kodeksų forma ir turinys. Kodeksų administravimas. Kodeksai turi būti. Kodeksų privalumai ir trūkumai, jų svarba. Skaityti daugiau
Etikos kodekso paskirtis, struktūra, funkcijos ir įgyvendinimo prielaidosEtikos samprata. Bendroji etika. Profesinės etikos objektas. Profesinės etikos kodeksai. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso funkcijos. Etikos kodekso struktūra ir jos sudarymas. Stoikų etinės pažiūros į žmogaus pasaulį pagal Marko Aurelijaus knyga "Pačiam sau". Stoikų filosofijos ištakos. Pagrindinės stoikų filosofijos idėjos. Skaityti daugiau
Etikos objektasSąvoka "etika". Etika – moralės teorijos ir dorovinės praktikos filosofinė refleksija. Etikos mokslo rūšys. Normatyvinė etika. Išankstinis moralinis dalykų supratimas. Moralinių normų ir moralinių vertinimų struktūra. Pagrindiniai moralinių normų pagrindimo būdai. Trys pagrindinės normų argumentacijos formos. Etikos santykis su kai kuriais kitais socialiniais mokslais. Dorovė ir teisė. Pagrindiniai etinių teorijų tipai. Sąvokos. Skaityti daugiau
Etikos objektas. Moralė. Moralės sąvokos ir funkcijosEtikos objektas. Ką reiškia būti žmogumi? Žmogaus veiklos kryptys. Moralė. Moralės sąvokos ir funkcijos. Atsakomybė. Dorybė, dorovė. Moralumas, teisė, tikėjimas. Skaityti daugiau
Filosofinė etikaSokrato, Platono ir Aristotelio etika. Sokratas (469 – 399 m. pr. Kr.). Platonas (428 – 348 m. pr. Kr.). Aristotelis (384 – 322 m. pr. Kr.). Klasikinės Antikos dorybės. Epikūrininkų etikos samprata. Stoikų etika (Seneka, Zenonas, Markas Aurelijus). Antikinės ir krikščioniškosios etikos skirtumai. Krikščioniškosios dorybės. I. Kanto etika. D. Hume‘o etika. Utilitaristinė etika. F. Nietzsche‘s moralės samprata. Skaityti daugiau
GeschäftsethikKonspektai vokiečių kalba apie verslo etiką. Verslo etikos esmė ir prasmė. Geschäftsethik. Einhaltung des jones lang lasalle kodex der geschäftsethik. Ethik für das Überleben des Unternehmens. Persönliche Werte und Integrität. Wie man menschliches Verhalten einschätzt und vorhersagt. Geschäftsethik ist sehr wichtig. Skaityti daugiau
Japonijos, Kinijos ir Lietuvos verslo etikaĮvadas. Verslo kalba. Pirmasis kontaktas. Tarpusavio santykiai. Orientavimasis į laiką. Išorinė harmonija. Reputacija. Bendravimo stilius. Bendravimas. Sprendimų priėmimas. Verslo protokolas. Išvados. Skaityti daugiau
Japonų bendravimo būdasCharakteringi japonų bendravimo bruožai. Rekomendacijos. Gestai ir išraiškingumas. Skaityti daugiau