Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika>Etikos konspektai

Etikos konspektai (40 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Laimė ir kaltė

  Filosofų ir rašytojų požiūris. Bendrosios taisyklės. Mūsų elgsena su pačiais savimi. Mūsų elgsena su kitais. Pabaiga.
  Etika, konspektas(13 puslapių)
  2006-03-21
 • Moralė ir etika (2)

  Moralė ir etika. Etikos objektas, problematika, tyrimo bodai, svarbiausios distinkcijos. Etiška, neetiška, moralu, amoralu. Moralu, amoralu, immoralu, nemoralu. Moralė ir teisė. Teisės, laisvės, pareigos ir moralinis minimalizmas. Teisių diskurso reikšmė ir vaidmuo. Prigimtinės ar žmogaus teisės. Teisių ir pareigų atitikimas. Koreliatyvumo tezė. Teisės ir motyvai. Moralė ir teisingumas. "Teisingumo" sąvokos reikšmė moralės diskurse. Distribucinis teisingumas. Teisingumo principai. Formalus teisingumo principas. Materialūs teisingumo principai. Roberto Nozicko teorijos bendriausius bruožus ir libertarinės teorijos kritiką-savarankiškai. Egalitarinis liberalizmas. Teisingumo paskirstymas utilitarizmo ir deontologinių etikos teorijų požiūriu. J. Ravvlso teisingumo koncepcija. Deontologinė ir utilitarinė etika.
  Etika, konspektas(12 puslapių)
  2006-05-16
 • Moralinė teologija

  Kas yra moraline teologija? Krikščioniškos etikos pagrindai ir Senojo Testamento mokymas. Apvaizdos numatytas Izraelio Sandoros vaidmuo. Pagrindinis Izraelio atsakas Sandoros Dievui. Bendruomeniškumo jausmas kaip lemiamas veiksnys izraelitų santykiuose su artimaisiais. Senojo Testamento etikos ypatybės ir ribotumas ir moralės skiriamieji bruožai. Jėzaus ir ankstyvosios Bažnyčios moralinis mokymas. Pagrindiniai NT moraliniai motyvai. Moralės prigimtis ir jos galutinis tikslas. Žemiškoji laimė ir gerovė kaip galutinis tikslas: eudemonizmas, utilitarizmas. Savęs tobulinimas ir žemiškos pažangos etika. Moralinės vertybės realizacija dėl jos pačios. Kanto etika ir vertybių etika. Dievo garbė ir karalystė kaip galutinis tikslas: teonominė etika. Išsigelbėjimas ir moralinis reikalavimas. Moralinio reikalavimo kategorinis pobūdis. Klusnumo Šventosios Dvasios vadovavimui esminis vaidmuo. Moralinis įstatymas. Dievo įstatymas Šventajame. Rašte. Prigimtinis moralinis įstatymas. Prigimtinio įstatymo ypatybės. Prigimtinio įstatymo egzistavimas ir galutinis pagrindas. Žmogiškasis įstatymas.
  Etika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-03-26
 • Principais, asmenybe ir santykiais grindžiamas požiūris į socialinio darbo etiką

  Principais grindžiamas požiūris. Pagarba ir autonomija socialinio darbo santykiuose: I. Kanto principai. Gerbūvio ir teisingumo skatinimas visuomenėje: utilitarizmo principai. Visuotinės dorovės" požiūris: kantizmo-utilitarizmo principai.
  Etika, konspektas(12 puslapių)
  2006-03-24
 • Profesinė bibliotekininko etika

  Pratarmė. Įžanga. Bendroji etika. Profesinės etikos objektas. Profesinės doros sąvoka. Profesinės doros specifika. Profesinės etikos kodeksai. Darbo etika. Profesinės doros problemos. Profesinė sąžinė, pareiga, atsakomybė ir garbė. Profesinis taktas. Kalbos kultūra. Profesinis autoritetas. Valdymo etika. Kolektyvo bendravimo kultūra. Etiniai sprendimai organizacijoje. Nepasitenkinimo profesine veikla raiškos būdai ir jų kultūra. Kritikos ir savikritikos kultūra. Skundas ir šmeižtas. Klientų aptarnavimo etika. Bibliotekininko profesinė etika. Bibliotekininko etinės pareigos turinys. Pareiga skaitytojui kaip klientui. Bibliotekininko pareiga visuomenei. Bibliotekininko pareiga bibliotekai. Bibliotekininko santykiai su kolegomis ir kitų profesijų atstovais. Bibliotekininko etikos kodeksas. Bibliotekininkų etikos raiškos sritys ir dilemos. Laisvas priėjimas prie informacijos. Intelekto laisvė. Informacijos tikslumas ir patikimumas. Cenzūra. Kliento privatumo ir konfidencialumo principas. Klientų lygiateisiškumas. Autoriaus teisių apsauga. Mokamos paslaugos bibliotekoje. Bibliotekininkų profesinės etikos trukdžiai. Probleminiai bibliotekininko etikos klausimai. Priedai (6).
  Etika, konspektas(60 puslapių)
  2008-06-13
 • Profesinės etikos samprata

  Profesinės moralės dilemos. Medicininė etika kaip profesinės etikos pavyzdys: dabarties iššūkiai. Profesinės ir universaliosios etikos santykis.
  Etika, konspektas(13 puslapių)
  2006-04-12
 • Profesinis bendravimas

  Bendravimas ir komunikacija. Bendravimo proceso sudedamosios dalys, funkcijos, lygiai. Bendravimo efektyvumo lygiai. Bendravimo integralus modelis ir jo sudedamosios dalys. Bendravimo proceso modelis. Pagrindiniai kultūrų skirtumai. Problemos, sukeliančios barjerus tarpkultūrinėje komunikacijoje. Kalbėjimo klaidos ir jų apibūdinimas. Neverbalinės komunikacijos pagrindinės ir pagalbinės funkcijos. Kūno kalbos elementai. Grupinio darbo naudingumas. Grupinio darbo organizavimas. Grupės veikimo mechanizmas, jo dalių paaiškinamumas. Konformizmas ir jo priežastys. Komandai būdingi bruožai. Esminiai skirtumai tarp grupės ir komandos. Komandų vystymosi stadijos. Argumentavimo būdai: fundamentalusis būdas, bumerango būdas, palyginimų būdas. Argumentavimo būdai: prieštaravimų būdas, tariamo pritarimo būdas, palyginimų būdas. Argumentavimo būdai: dalių būdas, ignoravimo būdas, palyginimų būdas taisyklės padedančios išgelbėti pokalbį (derybas). Aukštosiose mokyklose skiriamos trys dėstytojų mokymo teorijos. Kūrybinio mąstymo ugdymas ir priemonės taikomos tam tikslui pasiekti. Kūrybiškumą skatinantys veiksniai. Kūrybinio mąstymo įrankis (Mind Map). Komunikacija ir individualūs skirtumai. Informacijos vizualizacija. Pateikties matomumas. Reikalavimai dokumentui - "Gyvenimo aprašymas". Reikalavimai dokumentui - "Motyvacinis laiškas". Pasiruošimas pokalbiui su darbdaviu.
  Etika, konspektas(11 puslapių)
  2008-10-15
 • Protokolas ir etiketas (10)

  Tarptautinio protokolo idėja. Tarptautinio protokolo svarba. Protokolas – kelias i sėkmę. Protokolas ar etiketas? Pranašumai ir skirtumai. Geros manieros – prabanga ar būtinybė? Protokoliniai susipažinimo reikalavimai. Protokoliniai pasisveikinimo reikalavimai. Keitimosi vizitinėmis kortelėmis procedūra. Asmeninės vizitinės kortelės. Tarnybinės vizitinės kortelės. Informacija jose, jų ženklai ir spalvos. Vizitinės kortelės įvairiomis progomis. Svečių sutikimas. Vizitų rūšys. Vizitų programos. Oficialūs pokalbiai. Bendravimas su auditorija. Rengimasis pranešimui, pats pranešimas. Parengiamasis pokalbio bei derybų etapas. Derybų delegacijos sutikimas ir priėmimas. Derybų vieta ir dalyvių susodinimas. Derybų eiga. Tarptautinės derybinės konferencijos. Jų praktika ir procedūra. Skirtingų kultūrų elgesio versle modeliai. Verbaliniai bendravimo komponentai ir jų reikšmė.
  Etika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-10-15
 • Protokolas ir etiketas (11)

  Protokolo samprata, jo raida, turinys, formų įvairovė. Protokolas valstybės valdyme. Tarptautinio bendravimo protokolas. Nevyriausybinių organizacijų protokolas. Protokolas versle. Derybų protokolas. Statutinių org protokolas. Dalykinis etiketas ir vadovų elgesio normos. Naujos moterų elgesio ir elgesio su jomis taisyklės. Dalykinio etiketo normų įvairovė pasaulyje. Dalykinės manieros, kultūra ir multikultūra. Įvaizdis, sėkmė ir karjera. Pasilinksminimai ir verslas. Dovanos ir suvenyrai verslo vadyboje.
  Etika, konspektas(9 puslapiai)
  2008-12-23
 • Protokolas ir etiketas Vidurio Europos kultūrinėje erdvėje (Čekijos Respublika, Slovakija)

  Trumpas šalių aprašymas. Geografiniai ekstremumai. Slovakija. Geografiniai ekstremumai. Pagrindinės kultūros kryptys. Priklausomi ar nepriklausomi nuo kitų. Hierarchijos ar lygybės šalininkai. Kas svarbiau – taisyklės ar ryšiai. Susitikimų protokolas. Punktualumas. Apranga. Spalvos. Valgymo laikas ir būdingas maistas. Susodinimas. Pakartotinės porcijos. Supažindinimas. Vizitinės kortelės. Verslo etiketas. Darbo kultūra. Vadovavimo stilius. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Susirinkimai ir pristatymai. Derybos. Kūno kalba versle ir derybose. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Laikysena ir fizinis artumas. Žvilgsniai. Emocijos. Dovanos.
  Etika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-10-10
 • Psichologinė etika

  Išvardinkite bendruosius Lietuvos Respublikos Psichologų Etikos kodekso principus. Ką vadiname standartizuota psichologinio įvertinimo metodika? Kokie yra trys psichologinių mokslinių tyrimų tipai. Trumpai apibūdinkite kiekvieną. Apibūdinkite Lietuvos Respublikos Psichologų Etikos kodekso A principą. Išvardinkite metodikų adaptacijos žingsnius. Skiriamieji eksperimentinio tyrimo bruožai. Apibūdinkite Lietuvos Respublikos Psichologų Etikos kodekso B principą. Trumpai apibūdinkite svarbiausius testų vertinimo būdus. Mokslinio tyrimo skiriamieji bruožai. Apibūdinkite Lietuvos Respublikos Psichologų Etikos kodekso C principą. Svarbiausi testo vertinimo aspektai. Trumpai juos apibūdinkite. Apibrėžkite mokslinio tyrimo strategiją ir metodiką. Trumpai apibūdinkite Lietuvos Respublikos Psichologų Etikos kodekso D principą. Koks testas vadinamas šališku? Pagrindiniai šališkumo šaltiniai. Tarpasmeniniai tyrėjų lūkesčių veiksniai. Trumpai apibūdinkite Lietuvos Respublikos Psichologų Etikos kodekso E principą. Du bendri pricipai, aprašyti pedagoginio ir psichologinio testavimo standartuose. Veiksniai, paaiškinantys tyrėjo – tiriamojo santykius. Kas juos skyrė? Kas yra testų teisingumas? Kokie veiksniai nulemia tiriamojo elgseną psichologinio tyrimo metu? Apibūdinkite, ką reiškia, kad psichologas dirbdamas užmezga ir palaiko profesinius santykius. Kaip vykdoma metodikų leidybą i platinimas? Kaip siūloma kontroliuoti subjektyvius psichologinio tyrimo veiksnius? Užbaikite sakinį bent dviem variantais: "Psichologas informuoja S apie savo darbo galimybes". Ką galite pasakyti apie metodikų naudojimą moksliniuose tyrimuose? Mokslinio tyrimo etapai. Ką reiškia, kad "psichologas turi gerbti asmenybę"? Kada reikalingas tėvų/globėjų sutikimas apie vaiko dalyvavimą tyrime? Apibūdinti kintamojo sąvoką, priklausomus, nepriklausomus, šalintinus kintamuosius. Užbaikite sakinį: "Psichologas turi stengtis, kad profesinis bendravimas nepadarytų žalos klientui ir nesukeltų jam nereikalingų kančių". Kada netaikomas "informuoto sutikimo" principas? Aplinkybės, skiriančios mokslinį psichologinį tyrimą nuo analogiško kitų sričių tyrimo. Kaip suprantate, kad psichologas turi išlaikyti profesinę paslaptį? Ar galimas vieno iš tėvų dalyvavimas individualaus testavimo metu? Ar yra tam būtinos sąlygos? Kas pasirenkama t/asmeninių tyrėjo lūkesčių fenomenas? Kaip suprantate, kad "psichologas atsižvelgia į taikomų metodų ir savo paties trūkumus". Metodikų adaptacijos reikalavimai. Kaip siūloma kontroliuoti įvertinimo baimę? Ką reiškia, kad psichologas turi būti atsakingas ir įžvalgus ką nors pareikšdamas? Metodikų vertinimo metodai. Etinės nuorodos gyvūnų tyrimams. Paaiškinkite, kaip psichologas turi siekti, kad psichologinė medžiaga ir technika būtų sutvarkyta, paskirstyta ir saugoma taip, kad būtų naudinga psichologams profesionalams? Kokius aspektus turi atlikti kokybiškas vertinimas? Vaikų apklausos etika, nuorodos pokalbiui. Paaiškinkite, ką reiškia, kad "psichologas turi gerbti savo kolegas"? Ką galite pasakyti apie metodikų naudojimą moksliniuose tyrimuose? Kas yra testo šališkumas? Apibrėžkite psichologo atsakomybę. Ką vadiname standartizuota psichologinio įvertinimo metodiką? Du bendri principai, aprašyti pedagoginio ir psichologinio testavimo standartuose. Išvardinkite bendruosius Lietuvos Psichologų Etikos kodekso principus. Ką vadiname standartizuota psichologinio įvertinimo metodika? Testo šališkumo šaltiniai. Ką reiškia, kad psichologas turi būti atsakingas ir įžvalgus ką nors pareikšdamas? Metodikų vertinimo metodai. Apibūdinkite testų teisingumą. Paaiškinkite, kaip psichologas turi siekti, kad psichologinė medžiaga ir technika būtų sutvarkyta, paskirstyta ir saugoma taip, kad būtų naudinga psichologams profesionalams? Kokius aspektus turi atitikti kokybiškas vertinimas? Apibūdinkite A tipo klaidą moksliniuose tyrimuose. Jos sąlygos. Apibrėžkite psichologo atsakomybę. Ką vadiname standartizuota įvertinimo metodika? Apibūdinkite B tipo klaidą moksliniuose tyrimuose. Jos sąlygos. Užbaikite sakinį: "Psichologas turi stengtis, kad profesinis bendravimas nepadarytų žalos S ir nesuteiktų jam nereikalingų kančių.". Kada taikomas "informuoto sutikimo" principas? Išorinio ir vidinio mokslo tyrimo validumo schema. Apibūdinkite išorinio ir vidinio validumo veiksnius.
  Etika, konspektas(10 puslapių)
  2007-04-04
 • R. Fenigsen "Eutanazija"

  Ryszardo Fenigseno knygos "Eutanazija" konspektas. Įvadas. Turinys. Eutanazijos sąvoka. Savanoriškos ir nesavanoriškos eutanazijos skirtis. Aktyvios ir pasyvios eutanazijos skirtis. Neveikimo atvejai, kurie dažnai painiojami su pasyvia eutanazija. Dvigubo efekto doktrina. Eutanazija ligoniui prašant. Naujagimių eutanazija. Eutanazija ir medicina. Argumentai už eutanaziją. Pagarba autonomijai ir gyvenimo kokybės problema. Gailestingumas, geradarystė ir utilitarizmas. Argumentai prieš eutanaziją. Gyvybės vertė. Baigiamasis žodis. Priedai (2).
  Etika, konspektas(15 puslapių)
  2006-12-13
 • Šeimos etika (2)

  Šeimos funkcijos. Psichosocialinės, ekonominės, kultūrinės, reprodukcinės ir kitos funkcijos. Vaikų ugdymas šeimoje. Šeimos gyvensenos vertybės. Meilė, ištikimybė, laimė, pareiga, atsakomybė, gerumas, rūpestingumas, darna. Šeimos krizės. Smurtas šeimoje. Smurto šeimoje priežastys. Smurto šeimoje pasekmės. Skyrybos, jų priežastys ir pasekmės. Šeimos institucijos pokyčiai ir juos lemiantys veiksniai. Nuostatos šeimos atžvilgiu. Gyvenimas kartu nesusituokus. Homoseksualų šeimos.
  Etika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-11-29
 • Verslas ir etika. Etinės teorijos, taikomos versle

  Verslas ir etika. Etinės teorijos taikomos versle. Etikos objektas. Moralė. Moralės sąvokos ir funkcijos. E. Hendersono etikos ir teisės ryšio matrica. Didelės organizacijos suinteresuotųjų žemėlapis. Suinteresuotųjų skirstymas pagal Weissą. Verslo ir etikos ryšys. Deontologinė filosofijos teorija. Utilitarizmo etinė teorija. J. Millio pagrindiniai etikos teiginiai. Johno Rawlso teisingumo teorija. Teisingumas ir suinteresuotųjų analizė. Teisingumas ir ekonominės sistemos. Kapitalistinis modelis. Socialistinis modelis. Ekonominės sistemos ir teisingumas. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Problemų sprendimas. Sąžiningumas ir dora. Bendravimas, santykiai organizacijoje. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. M.G. Velasquezo septynių etapų etinių sprendimų priėmimo modelis. Organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė. Gamybinės organizacijos struktūra Lietuvoje. Organizaciją sudarančių grupių moralinė atsakomybė. Socialinė organizacijos atsakomybė. Istorinė organizacijų vadovų požiūrio į atsakomybę kaita. Argumentai už ir prieš organizacijos socialinę atsakomybę. Aplinkos apsauga ir vartotojų saugumas. Etikos ir ekologijos ryšys. Ekologinės problemos. Ekologinės problemos Lietuvoje. Radioaktyvusis užteršimas. Vandens užterštumas. Žemės, dirvožemio užterštumas. Oro užteršimas. Ekologinės atsakomybės sistema. Marketingas ir etika. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Marketingo atsakomybė konkurentams, vartotojams bei visuomenei. Trys suinteresuotųjų grupės ir problemos, sudarančios marketingo atsakomybės laipsnį. Marketingo sritys, kuriose yra didžiausia pagunda veikti amoraliai. Konkurencija. Kainų nustatymas. Pardavimas. Prekės ženklas. Reklama. Penki ypač svarbūs reklamos moralinio įvertinimo klausimai. Reklamos reguliavimas. Moralinė atsakomybė reklamoje. Auditas. Finansinės institucijos. Kompanijų perėmimas. Auditas. Audito tikslas. Etiniai reikalavimai auditoriams. Finansinės institucijos. Etinės problemos, susijusios su finansinių institucijų veikla. Kompanijų perėmimai. Įteisintas šantažas. Auksiniai parašiutai. Vadovų svertinis išpirkimas. Darbuotojų teisės ir pareigos. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Teisinis diskriminacijos reguliavimas Lietuvoje. Neteisėtų veiksmų atskleidimas organizacijoje. Demaskavimas / skundimas – kaip moralinė problema. Du požiūriai į skundimą. Skundimo / demaskavimo būdai. Tarptautinio verslo etika. Tarptautinės kompanijos Lietuvoje. Tarptautinių kompanijų kritika. Organizacijos moralinis kodeksas. Verslininko etinis kodeksas. Pagrindinės verslininko nuostatos.
  Etika, konspektas(60 puslapių)
  2005-11-06
 • Verslo etika (27)

  Etikos prigimtis ir esmė. Profesinės etikos samprata. Verslo organizacijos kultūra ir etika. Mikroetikos problemos versle. Etiniai sprendimai ir jų priėmimas verslo organizacijoje. Verslo makroetikos problemos. Etiketas verslo organizacijoje ir už jos ribų. Etikos kodeksas. Etikos kodeksų paskirtis, tikslai ir funkcijos. Trumpas vartojamų terminų ir etikos sąvokų žodynėlis.
  Etika, konspektas(17 puslapių)
  2007-02-28
 • Verslo etika (29)

  Etikos samprata. Verslas ir etika. Verslo etikos raida. Ekonomikos plėtros srovių apžvalga. Ekonominių sistemų apžvalga. Visuomenės tarnautojų ir verslo sektoriaus profesiniai principai ir vertybės. Etikos problemos. Etinių problemų klasifikacija. Reakcijos į etikos problemas. Etikos problemos analizė. Etinio pagrindimo analizė. Etiniai sprendimai ir jų svarba.
  Etika, konspektas(20 puslapių)
  2007-03-19
 • Verslo etika (40)

  Pagrindiniai verslininko bruožai. Pagrindiniai verslininko principai. Pagrindinės verslininko nuostatos. Klausimų iškėlimo problema ir atsakymo į juos technika. Apibendrinimas.
  Etika, konspektas(7 puslapiai)
  2008-01-25
 • Verslo etika (45)

  Verslo etikos esmė. Verslo etikos samprata. Verslo etikos genezė. Verslo etikos raidos etapai. Visuomenės poveikis verslo etikai. Verslo etikos svarba. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Etinių problemų lygiai ir priežastys. Etinių problemų klasifikacija. Etinių problemų sprendimo būdai. Etiško elgesio kodeksas. Organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė. Socialinės atsakomybės istorinė raida. Organizacijų ir vartotojų socialinė atsakomybė. R. Daft socialinės atsakomybės modelis. Etikos ir aplinkosaugos sąsajos. Ekologinės etikos konceptualūs pagrindai. Ekologinė problematika ir kitimo tendencijos. Etikos įtaka rinkodaros sprendimams.Rinkodaros etikos atsakomybė. Rinkodaros etiniai pažeidimai.
  Etika, konspektas(31 puslapis)
  2009-11-23
 • Verslo etikos samprata

  Valdymo kultūros prigimtis ir esmė. Bendrieji valdymo kultūros bruožai. Ypatingieji valdymo kultūros bruožai. Pavieniai valdymo kultūros bruožai. Valdymo vertybių sąveika. Valdymo kultūra sprendimų kokybės veidrodyje. Verslo etika. Keturi etinių verslo klausimų lygiai. Etikos priemonės. Verslo etikos samprata. Bendrosios etinės nuostatos, privalomos verslininkui. Labdaros įvairovė – Tautos brandumo požymis. Gerovės programos – skurdo padarinius šalinančios priemonės. Gerovės programos. Sociologo išvados. Etiketas ir jo svarba verslo partnerių bendravimui. Dalykinio etiketo abėcėlė. Verslininko išvaizda. Kūno kalba. Elgsena derybų metu. Biuro ir kontoros įranga. Elgesys su klientais.
  Etika, konspektas(26 puslapiai)
  2007-03-28
 • Vertybės ir profesinė etika socialiniame darbe

  Socialinio darbuotojo veikla remiasi 3 dalykais: žinios, įgūdžiai, vertybės. Kodėl asmeninis žinojimas turi galios asmeniniam elgesiui? Koks yra teisingų moralės normų kriterijus? Autoritarinės etikos materialus ir formalus kriterijus. Humanistinės etikos tradicija. Spinoza. Sąžinės samprata humanistinėje ir autoritarinėje etikoje. Fromas. A. Reber. Ciceronas ir Seneka. Autoritarinė sąžinė. Autoritarinės sąžinės turinys. Humanistinė sąžinė. Golbergo moralinių spendimų lygmenų teorija. Lygmenys. Vertybių problema psichologijoje. Rokeach. G. Hofstede vertybės. A. Maslow. Rollo May ir V. Frankl. Finansinis išnaudojimas. Seksualinis išnaudojimas. Kas yra seksualinis aktyvumas? Emocinis išnaudojimas. Išskiriami keli socialinio darbuotojo vaidmens, pareigų ir teisių tipai. Konfliktuojančios pareigos. Santykis tarp asmeninių, profesinių ir įstaigos vertybių. Skiriami du požiūriai.
  Etika, konspektas(13 puslapių)
  2006-10-27
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po