Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika

Etika (597 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Embrionų tyrimai

  "Embrionų tyrimus visuomenė visada vertins prieštaringai". Embrionų tyrimai. Skirtingi požiūriai.
  Etika, rašinys(4 puslapiai)
  2007-03-30
 • Epikūro etikos bruožai

  Įvadas. Epikūro gyvenimas. Filosofo gyvenimo etinė misija. Malonumas. Malonumo samprata Epikūro etikoje. Žmogaus troškimai ir poreikiai. Metafizinės žmogaus baimės. Valios laisvė ir dorovinė savikūra. Apibendrinimas.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-12
 • Etika

  Moralės principas ir laisva valia, Kanto kategorinis imperatyvas, Sąžinė – vidinis individo moralumo mastelis, Sąžinės empiriškumas ir transcendentalumas, Dorovės norma, jos ypatumai, Dorovės normų būtinumas, Moralės normų pagrindimas autoritetu ir jo ypatumai, Moralės normų pagrindimas diskursu ir jo ypatumai, Dorybė, Klasikinė dorybės sąvoka ir jos aiškinimas, Pagrindinės dorybės Platono teorijoje, Pagrindinės dorybės Aristotelio teorijoje, Dorybės T. Akviniečio teorijoje, Mac Intere’o dorybių etika, Tolerancijos supratimas, Termino kilmė ir reikšmė, Tolerancija kaip moralės principas, Tolerancijos sritys, Tolerancijos ribos, Netolerancija ir jos apraiškos.
  Etika, špera(6 puslapiai)
  2004-09-18
 • Etika (10)

  Įvadas. Etikos mokslo objektas, problematika. Moralės kilmės problema. Racionalistinės etinės teorijos. I. Kanto etika. Racionalistinė stoikų etika. Empiristinės teorijos. Gėrio ir naudos ryšys utilitarizmo etikoje. Reliatyvistinė nuostata. Moralinės revoliucijos idėja (Friedrich Nietzsche). Moralės struktūra. Moralinė sąmonė. Valios ir intelekto poveikis moraliniam veiksmui. Intelekto ir valios dermės problema. Gera ir bloga valia. Tomas Akvinietis. Sąžinės samprata: kilmė ir funkcijos. Dorybės samprata. Vertybė ir idealas. Žmogaus subjektyvumo doroviniai atributai – pagarba kitam, tolerancija, atsakomybė, teisingumas, pagarbos visokiai gyvybei principas (Albertas Schweizeris). Totalinės atsakomybės tema. Emanuelis Levinas. J. Rawls teisingumo teorija.
  Etika, konspektas(18 puslapių)
  2006-03-07
 • Etika (11)

  PowerPoint pristatymas. Etikos kryptys. Svarbiausios etikos sąvokos. Dorybė. Vertybė. Sąžinė. Dažnai kalbant apie etika turima galvoje. Gėrio kriterijų požiūriu skiriamos dvi etikos atšakos. Normatyvinė etika kelia šiuos klausimus. Gėris ir blogis. Moralinio supratimo elementai. Sąžinės ir etoso sąveika. Antikinė etika. Platono dorybių lentelė. Aristotelio dorybių lentelė. Aristotelio dorybės samprata. Stoikai.
  Etika, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-04-21
 • Etika (12)

  Budizmas. Kas yra Buda? Budos mokymai. Keturios didingos taisyklės. Budizmo atšakos: hinajana ir mahajana. Budizmo mokyklos. Budizmo tradicijos. Karma joga. Sokrato gyvenimo kelias. Sokrato asmenybės bruožai. Sokrato filosofijos metmenys. Sokrato teismas ir jo etinė reikšmė. Pagrindinės Sokrato etikos idėjos ir sąvokos. Dorybės sąvokos turinys ir etinė prasmė. Ar dorybės išmokstamos? Sofistai. Sokratas. Hedonizmas.
  Etika, špera(16 puslapių)
  2006-10-27
 • Etika (13)

  Kas yra etika? Etikos ir filosofijos santykis. Etikos ir moralės santykis. Kasdienis moralinių dalykų supratimas. Moralinių principų perėmimas socializacijos procese. Moralė ir politika bei teisė. Moralė ir teisė. Etikos, kaip disciplinos susiformavimas. Graikiškos etikos bruožai. Proto valios ir afektų proporcijos. Dorybės sąvoka. Sokrato metodas, bei tikslai. Diogeno alternatyva. Sofistų etinės pažiūros. Empiristinė etika. Epikūro etikos bruožai. Hedonizmas. Utilitaristinė hedonizmo kritika. Moralė ir religija. Sąsajos ir kontraversijos. Krikščioniškas ir budistinis požiūriai. Kanto (Imanuelio) moralės filosofija (deontologinė etika). Šiuolaikinės etinės temos. Šiuolaikinės etinės temos. Mirties bausmė. Ekologinė etika.
  Etika, špera(7 puslapiai)
  2007-02-27
 • Etika (14)

  Įvadas. Etikos mokslo objektas, sąvokos, problematika. Moralės kilmės problema. Racionalistinės etinės teorijos. Imanuelio Kanto etika. Racionalistinė stoikų etika. Empiristinės teorijos (Epikūro etika). Utilitaristinė etika (Jeremy Benthamas, Johnas Stuartas Millis). Reliatyvistinė etinė nuostata. Moralinės revoliucijos idėja (Friedrichas Nietzsche). Valios ir intelekto poveikis moraliniam veiksmui. Valia – vidinės kančios priežastis (Arthuras Schopenhaueris). Sąžinės samprata: kilmė ir funkcijos. Tomo Akviniečio (viduramžių filosofo) sąžinės samprata. I. Kanto sąžinės samprata. Dorybės samprata. Klasikinės kardinaliosios dorybės - krikščioniškosios dorybės. Vertybė ir idealas. Fenomenologinė vertybių etika. Žmogaus subjektyvumo doroviniai atributai – pagarba kitam, tolerancija, atsakomybė, teisingumas. Pagarbos visokiai gyvybei principas (Albertas Schweizeris). Totalinės atsakomybės tema (Emanuelis Levinas ). J. Rawls‘o teisingumo teorija.
  Etika, konspektas(16 puslapių)
  2007-05-09
 • Etika (15)

  Sokratas. Sokrato metodas. Sokrato mirtis. IV amžius pr. Kr. – Kinikai. Šiuolaikinis cinikas. Diogenas. Sofistai. Sofistų metodai. Retorika. Platonas. Idealizmas. Siela. Platono idėjos. Uolos mitas. Sielos struktūra. Platono valstybė. Platono valstybės bruožai. Prustas. III – I amžius Pr. Kr. – Helenizmas. Hedonizmas. Epikūras. Fizinis malonumas. Sporto filosofija ir etika. Seksizmas. Atletas. Determinizmas. Loginiai ribotumai. Apatija. Etinės temos susiję su gyvūnais. Vegetarizmas. Tradicinis požiūris. Religija ir moralė. Budistinė etika. Egzistencinė etika.
  Etika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-12-14
 • Etika (16)

  Remdamiesi Marko Aurelijaus "Sau pačiam" knyga, pateikti šio autoriaus pagrindinių vertybių ir principų išplėtotą dorovinę interpretaciją, sykiu nurodydami, kuo Marko Aurelijaus pažiūros artimos Stoikų pažiūroms? Kaip apskritai vertinate savo organizacijos moralinį lygį. Ar laikote jį nepakankamai aukštu? Kokius būdus padėčiai gerinti galėtumėt pasiūlyti? Kas jums tai trukdo padaryti? "Sakau jums, broliai: laikas trumpas! Belieka tiems, kurie turi žmonas, gyventi, tarsi jų neturėtų, ir kurie verkia, tarsi neverktų, ir kurie džiaugiasi, tarsi nesidžiaugtų, ir kurie perka, tarsi neįsigytų, ir kurie užsiėmę pasaulio reikalais, - kaip neužsiėmę. Nes šio pasaulio pavidalas praeina."
  Etika, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-02-25
 • Etika (17)

  Etninių problemų klasifikacija. Marketingo sritys, kuriose dažniausiai veikiama amoraliai. Ginčo etika. Darbas su klientais firmoje.
  Etika, namų darbas(12 puslapių)
  2009-04-03
 • Etika (2)

  Etikos mokslo objektas, problematika. Etikos mokslo rūšys, tyrimo metodai, jos santykis su socialiniais mokslais. Moralės kilmės problema (Racionalistinė (objektyvistinė pozicija(moralė- kosmo tvarkos refleksijos paseka{stoikai}, kategorinis imperatyvas{I. Kantas}); Empiristinė pozicija(gėris, malonumas, praktinė nauda {Epikūras, utilitaristai}); Reliatyvistinė pozicija (istorinė sąvokų gera/prasta prasmių modifikacija į moralinį gėrį ir blogį {F. Nietzsche}. Moralės struktūra, moralinė sąmonė (valios ir intelekto vaidmuo. Vidinės laisvės ir determinacijos problema; Sąžinės samprata: kilmė ir funkcijos; Dorybė: kilmė, rūšys, paskirtis). Vertybė ir idealas. Žmogaus subjektyvumo doroviniai atributai.
  Etika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-06-08
 • Etika (3)

  Įvadas. Etikos raidos kryptys. Utilitaristinės etinės teorijos. Utilitarizmo bendra charakteristika. Tolesnė utilitarizmo raida. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-21
 • Etika (4)

  Etikos istorija. Dorovė. Moralė. Moralės sąvoka. Etika socialiniuose patarnavimuose. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2005-11-22
 • Etika (5)

  Apie etikos mokslą. Įvadas. Egzistencinė etika. Trijų egzistencijos stadijų apibūdinimas pagal S. Kierkegaard’ą. Estetinė stadija. Etinė stadija. Religinė stadija. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-14
 • Etika (6)

  Išankstinis moralinių dalykų supratimas. Moralinis vertinimas. Moralės esmė. Moralės ir dvasingumo santykis. Moralės supratimas. Pagrindinės moralės kilmės teorijos. Religinė moralės kilmės teorija. Natūralistinė moralės kilmės teorija. Socialinė moralės kilmės teorija. Moralinio elgesio pagrindai. Moralės principai. Moralės normos. Moralės papročiai. Moralės struktūra. Moralės sąmonė. Moralės funkcijos. Empirizmo metodologinės nuostatos. Jo požiūris į praktiką. Hedonizmo ir utilitarizmo etika. Dovydo Jumo nehedonistinės etikos teorija. Utilitarizmo etika. Kanto etika. Kanto požiūris į asmenį. Kanto tikslų samprata. Gėris ir blogis Kanto požiūriu. Laisvės supratimas. Dviguba laisvės motyvacija. Ką apie Kanto etiką mano kritikai? Sąžinė. Sąžinės samprata ir jos lygiai. Sąžinė ir prigimtinis įstatymas. Norma ir dorovė. Dorovės normų būtinumas. Santykis tarp sąžinės individo ir etoso. Normų pagrindimas. Normos pagrindimas autoritetu. Normos pagrindimas diskursu. Platono dorybių teorija. Aristotelio dorybių teorija. Tomo Akviniečio dorybių teorija. Makvintero etika. Induizmo ir budizmo etika. Joga - praktinis kelias į nirvaną. Karma jogos etikos pagrindinės nuostatos. Sokrato etika. Sokrato asmenybė, jo dorovinė ir pilietinė pozicija. Kanto etika. Kanto gėrio samprata. Kanto etikos ir religijos santykis.
  Etika, špera(17 puslapių)
  2006-01-09
 • Etika (7)

  Etikos mokslo objektas, rūšys. Filosofinė etika. Struktūra. Esminės sąvokos. Moralės kilmės sistema. Teorijų tipai. Moralinio veiksmo vertinimas. Moralinė sąmonė. Valia ir intelektas. Sąžinės veikimo principai, funkcijos. Sąžinės klaidos. Dorybė: kilmė, rūšys, paskirtis. Aristotelis. Vertybės samprata. Vertybės kilmė.
  Etika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-20
 • Etika (8)

  Įvadas. Etika. Etikos istorija. Dorovė. Moralė. Moralės sąvoka. Etika socialiniuose patarnavimuose. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2006-01-30
 • Etika (9)

  Platonas: sielos struktūra ir dorybių sistema. Aristotelis: dorybių teorija ir žmogaus gyvenimo prasmės samprata. Atarakcija. Stoikų etika. Apatija. Skurdas. Vienatvė. Kančia. Mirtis. Krikščioniška etika. Krikščioniškos dorybės. David Hume. Utilitarizmas. Imanuelis Kantas. Nyčė.
  Etika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-28
 • Etika ir jos laikymasis institucijose

  Įvadas. Etiketo prasmė. Pagarbumas. Santūrumas. Estetiškumas. Darbo etika. Etiniu požiūriu verslą galima vertinti 5 aspektais. Kas gi sudaro verslininko etinį kodeksą? Kokių etinių nuostatų jam dera laikytis? Organizacijos suinteresuotųjų etikos teorija.
  Etika, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-10
Puslapyje rodyti po